Liste

Akteur: Furka-Oberalp Bahn (FO)

Körperschaft

Furka-Oberalp Bahn (FO)

FO

4. Aug 1925 – 31. Dez 2002

Furka-Oberalp Bahn (FO) als Deskriptor verwendet

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
SGEG DH A SWN120 FO 027 - Furka-Oberalp Bahn (FO) 1956 – 1967 Dossier öffentlich
SGEG DH A SWN120 FO-001 1956 – 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 FO-002 1956 – 1967 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-059 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-060 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-061 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-062 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-063 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-064 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-065 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-066 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-067A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-067B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-068 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-069A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-069B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-070 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-071 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 Sonderfahrten-072 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
1 bis 19 von 19 Einträge